Aktualności

   

   

   

   

  OGŁOSZENIE

  Budowa przyłącza na Terenach Przemysłowych Miasta i Gminy Końskie do działki
  o nr ewidencyjnym 1247

   

  I. Opis zadania:
  1. PEC w Końskich Sp. z o.o. prosi o przedstawienie oferty cenowej na wybudowanie przyłącza 0,4 kV od Stacji 15/0,4 kV „Końskie Strefa” zlokalizowanej przy skrzyżowaniu ul. Kuźniczej
  i Przemysłowej do planowanego złącza kablowo-pomiarowego ZKP dwudzielnego zlokalizowanego przy ul. Kuźniczej - działka 1247(wg załączonego szkicu sytuacyjnego).

   

   

   

   

  INFORMACJA

  ZMIANA W TARYFIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ     

           

  Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki znak OKA.4211.61(2).2017.351.XV.AZa.Zmd z dnia 11 grudnia 2017, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Końskich sp. z o.o. informuje, że zmianie ulega Taryfa Dystrybucji Energii Elektrycznej w zakresie stawki opłaty OZE.

   Decyzja Prezesa URE

   

   

  INFORMACJA

  O SPRZEDAWCY ZOBOWIĄZANYM

   

             Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Końskich Sp. z o.o. jako OSDn, informuje, że na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego, decyzją Prezesa URE znak DZO.WKP.492.40.99.2017.JJ z dnia 13.10.2017 sprzedawcą zobowiązanym z urzędu na okres od dnia 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. zostało wyznaczone przedsiębiorstwo energetyczne: PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie ul. 8-go Marca 635-959 Rzeszów

   

  Decyzja Prezesa URE

   

  © 2017 || Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Końskich Sp. z o.o.