Przetargi

  Prowadzone postępowania przetargowe

   

   

   

   OGŁOSZENIE

  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Końskich informuje o rozpoczęciu postępowania na zasadzie wyboru ofert na realizację zadania pod

  nazwą: "Budowa odcinka sieci ciepłowniczej oraz dwóch przyłączy ciepłowniczych do projektowanych budynków handlowo-usługowych z lokalizacją 

  przy ulicy Lipowej w Końskich".

  Termin realizacji zadania do 15.11.2019.

  Termin składania ofert do 16.07.2019 do godz.12.00.

  Termin otwarcia ofert - 16.07.2019 godz. 12.05.

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami do pobrania z naszej strony (plik skompresowany zip). Link tutaj- pobierz.

  Dokumentacja techniczna z załącznikami do pobrania z naszej strony ( plik skompresowany zip). Link tutaj- pobierz.

  W postępowaniu można również uczestniczyć poprzez platformę zakupową OPEN NEXUS. Link do postępowania tutaj- przejdź do strony.

  OGŁOSZENIE

  Budowa przyłącza na Terenach Przemysłowych Miasta i Gminy Końskie do działki
  o nr ewidencyjnym 1247

   

   
   PEC w Końskich Sp. z o.o. prosi o przedstawienie oferty cenowej na wybudowanie przyłącza 0,4 kV od Stacji 15/0,4 kV „Końskie Strefa”  zlokalizowanej

  przy skrzyżowaniu  ul. Kuźniczej i Przemysłowej do planowanego złącza kablowo-pomiarowego ZKP dwudzielnego zlokalizowanego przy ul. Kuźniczej

  - działka 1247(wg załączonego szkicu sytuacyjnego).

                              Szczegóły (łącznie z plikami do pobrania) zamieszczone są na platformie zakupowej OPEN NEXUS. Link tutaj

   

  OGŁOSZENIE

   

  PEC w Końskich Sp. z o.o. prosi o przedstawienie oferty cenowej na realizację usługi demontażu wyłącznika w polu sprzęgła 110 kV i wymianę istniejących odłączników I i II sekcji w polu sprzęgła RG 110 kV zgodnie z załączoną dokumentacją projektową wykonawczą. Szczegóły zamieszczone są na platformie zakupowej OPEN NEXUS.   Link tutaj.

  Oferty prosimy zgłaszać wyłącznie poprzez w/w platformę zakupową.
  W  pliku skompresowanym "zip" do pobrania ze strony postępowania znajduje się opis, rysunki techniczne dla branży elektrycznej oraz budowlanej, a także przedmiar robót na realizację w/w zadania. W ofercie prosimy podać ceny netto i brutto za cały zakres.

  Termin końcowy składania ofert 21-01-2019r. do godz. 13.00.

  OGŁOSZENIE

  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Końskich podaje informację o dokonaniu wyboru oferty na dostawę miału węglowego:

   

  Informujemy,że PEC w Końskich zakończył postępowanie wyboru oferty na realizację zadania pod nazwą " Zakup miału węglowego".  Do realizacji dostawy wybrana została firma:

  Transport Towarowy Handel Opałem Mirosław Stasiak, Kletnia ul.Dworcowa 2, 97-545 Gomulice

  Oferta w/w firmy na dostawę miału węglowego w ilości 2000 Mg wynosi brutto 932 340,00zł.

   

  W dniu 20-12-2018 została zawarta wiążąca umowa pomiędzy wybranym wykonawcą a PEC w Końskich Sp. z o.o. 

       

  OGŁOSZENIE

                        PEC w Końskich Spółka z o.o. ,Ciepłownia w Końskich ul. Odlewnicza 5 zaprasza do przedstawienia ofert na opracowanie projektu :


  Dostosowanie instalacji oczyszczania spalin z kotłów WR-15 i WLM-25 (łączna moc w paliwie 45,59 MW) do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy dotyczącej średnich źródeł spalania (MCP) nr 2015/2193.


  Planowany zakres pracy Ciepłowni : 5 – 20 MW


  Obecnie zainstalowane urządzenia do odpylania spalin:
  -odpylacz cyklonowy CE-4x710/1,8/04 ( 2 szt.)
  -odpylacz cyklonowy CE6x900/1,8/0,4 (1 szt.)
  -odpylacz filtracyjny ZPM-180 (3 szt.)
  -odpylacz przelotowy 6x5/250 (1 szt.) ,dla kotła WR-15
  -odpylacze przelotowe (2 szt.) ,dla WLM-25

  Obecnie zainstalowane urządzenia odpylające spełniają przyszłe wymogi Dyrektywy MCP w zakresie emisji pyłów I NOx. Nie spełniają wymogów w zakresie emisji SO2 .
  W związku z powyższym zwracamy się z pytaniem dotyczącym odsiarczania spalin z naszej instalacji w celu obniżenia emisji dwutlenku siarki (SO2) - poniżej 400 mg/m3.
  Prosimy również o krótki opis proponowanej technologii , jej koszt oraz termin wykonania od projektu do uruchomia.

  Termin udzielania odpowiedzi w powyższym temacie:  31.12.2018 do godz.14.00

  Forma udzielania odpowiedzi : Tylko w formie elektronicznej jako załącznik do formularza  postępowania na platformie zakupowej OPEN NEXUS.

  © 2017 || Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Końskich Sp. z o.o.